Contact en Privacy

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kun je mij bellen of mailen.
Consulten worden op afspraak ingepland binnen kantooruren van maandag tot en met vrijdag.

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Voor een afspraak kun je :

bellen: 06-54962271
mailen: 
info@wuwei-gezondheid.nl

Je kan ook het contactformulier op deze pagina gebruiken.

Adres: Kazernestraat 12, 5928 NL, Blerick/Venlo (My 35′)

Adres: Postweg 231, 6523 LB  NIJMEGEN


Contactformulier

PRIVACY VERKLARING      

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

DOSSIER
Uw dossier bevat uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres.

Daarnaast bevat het dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Indien kinderen, die door mij behandeld worden jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

PRIVACY

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

– dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden
  geen toegang hebben tot uw gegevens

– dat ik als uw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier (niet digitaal)

–  ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

– met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een
  verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  · Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
    zodat ik een factuur kan opstellen en voor de accountant om te voldoen aan de wettelijke
    verplichting

  · Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

  · Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

  · Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

BEWAARTERMIJN medisch dossier

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Cliënten kunnen een klacht op het gebied van het omgaan met persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

PRIVACY OP DE ZORGFACTUUR

Op de zorgfactuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 · uw naam, adres en woonplaats      
 · uw klantnummer bij de zorgverzekeraar 
 · de datum van de behandeling 
 · een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24104 acupunctuurbehandeling’

De bewaartermijn van facturen is 7 jaar.